WARUNKI TECHNOLOGICZNE

WARUNKI TECHNOLOGICZNE

1. Charakterystyka obrabiarki –
Typ – SAM MK 2006
NUMER – 09122006
Maksymalna długość materiału – 5000 mm
Maksymalna grubość materiału – 820 mm
Ilość pił taśmowych – 1 szt.
Rodzaj piły taśmowej – Ro-Ma
Parametry piły taśmowej:

– szerokość: 35 mm
– grubość: 1,1 mm
– długość: 4005 mm

Moc silnika głównego – 7,5 kW
Obroty – 2.925 obr/min
Moc silnika przekładni łańcuchowej – 0,75 kW
Obroty wrzeciona – 2.840 obr/min
Posuw – Ręczny

Wymiary gabarytowe traka:

Wysokość – 1966 mm
Szerokość – 2133 mm
Długość – 6000 mm
Waga – ok. 400 kg

Wymiary gabarytowe skrzynki sterowniczej:
Wysokość – 185 cm
Szerokość – 185 cm
Długość – 600 cm

Wyposażenie normalne
 Piła taśmowa – 1 szt.
 Kompletna instalacja elektryczna z peryferiami i panelem sterowania
 Komplet napinaczy
 Zestaw kluczy nasadowych i oczkowych
 Zbiornik na chłodziwo
 Dodatkowe elementy mocujące materiał obrabiany

2. Przeznaczenie
Trak taśmowy poziomy służy do cięcia drewna w toku jednej operacji technologicznej za pomocą piły taśmowej. Odbiór elementów odbywa się ręcznie po przejściu piły taśmowej przez materiał obrabiany.
Trak taśmowy poziomy stanowi obrabiarkę pomocniczą i wykorzystywany jest w różnego rodzaju tartakach, stolarniach oraz w przemyśle budowlanym.

3. Wyposażenie w narzędzia zapasowe
Komplet pił taśmowych z napinaczami. Elementy do obróbki znajdują się na stanowisku pracy i w miejscu do tego przeznaczonym.

4. Wyposażenie stanowiska w przybory
Komplet kluczy do obsługi, zmiotka. Dokumentacja stała i obiegowa.

OBSŁUGA TRAKA TAŚMOWEGO POZIOMEGO
1. Zasady ogólne
Do podstawowych obowiązków obsługi maszyny oraz jej konserwacji należy:
 sprawdzanie stanu obrabiarki oraz piły taśmowej przed przystąpieniem do pracy
 każdorazowe wyłączenie traka w razie konieczności oddalenia się
 niedopuszczenie do pracy na traku osób postronnych
 konserwacja zgodnie z instrukcją i poleceniami kierownika
 każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za stan powierzonego mu traka

2. Metoda pracy

Praca na stanowisku polega na pobraniu elementów (kłód) przeznaczonych do obróbki i ich obróbce na traku

UWAGA – KAŻDORAZOWA ZMIANA GABARYTÓW MATERIAŁU NA POWIERZCHNI CIĘTEJ WYMAGA USTAWIENIA WZGLĘDEM NONIUSZA. NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEGO ZAPISU MOŻE DOPROWADZIĆ DO WYPADKU I TRWAŁEGO KALECTWA.
Uruchomienie i praca
 Sprawdzić stan techniczny traka, stan narzędzia i przewodów zasilających w energię elektryczną , punkty smarowania. W razie zauważenia usterki – zgłosić przełożonemu
 Sprawdzić stan narzędzia skrawającego oraz prawidłowość jego zamocowania
 Dobrać i ustawić parametry cięcia
 Włączenie traka następuje po włączeniu przełącznika głównego i naciśnięciu „włącz” znajdujących się na korpusie – szafie sterowniczej

UWAGA – OPERATOR PO URUCHOMIENIU MASZYNY MA OBOWIĄZEK PRZEBYWAĆ Z TYŁU GŁOWICY TNĄCEJ. WSZYSTKIE OPERACJE PODCZAS CIĘCIA, TZN. USUWANIE OFLISÓW, ZDEJMOWANIE DESEK, OBRACANIE KLOCA, MOCOWANIE DRZEWA, WYKONUJE SIĘ Z TYŁU GLOWICY TNĄCEJ.
Po zakończeniu pracy
 Wyłączyć trak przyciskiem „wyłącz”
 Wyłącznikiem głównym wyłączyć dopływ prądu
 Zdjąć obrabiany przedmiot z torowiska
 Oczyścić trak oraz miejsce wokół niego z wiórów, pyłu i innych materiałów lub przedmiotów

 

3. Obsługa stanowiska
Wymiany części roboczych maszyny dokonuje pracownik odpowiednio przeszkolony. Należy przy tym zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie piły taśmowej i napinacza. Bieżącej konserwacji dokonuje pracownik obsługujący obrabiarkę.
W przypadku niewłaściwej pracy traka należy natychmiast wyłączyć maszynę i poinformować kierownika. Dalszą pracę na traku można podjąć na wyraźne polecenie mechanika lub kierownika. Konserwację okresową przeprowadza zespół remontowy, zakładowy. Sprzątanie stanowiska należy do obowiązków obsługującego. Przeglądy okresowe należy wykonywać według harmonogramów remontu, drobne naprawy wykonuje pracownik warsztatu mechanicznego.

 

4. Zasada zaopatrywania stanowiska roboczego w materiał do obróbki
Materiał do obróbki dostarczają pracownicy działu. Dokumentację stałą i obiegową dostarcza na stanowisko technolog, kierownik.

5. Sposób kontroli jakości
Wstępną kontrolę jakości przeprowadza pracownik, natomiast kierownik oraz uprawnieni pracownicy hali wnoszą wszelkie zmiany i uwagi do wykonywanej pracy.

 

PRZEPISY BHP
1. Praca na traku taśmowym poziomym jest dozwolona jedynie osobom przeszkolonym i upoważnionym.
2. Ubranie obsługującego musi być dopasowane, pozapinane, a rękawy spięte lub zawinięte powyżej łokcia.
3. Zabrania się pracy na maszynie osobom, które mają zabandażowaną np. rękę, palec i używają rękawic.
4. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny obrabiarki, w szczególności stan piły taśmowej, napinacza, szafy sterującej oraz osłon.
5. Zabronione jest pracowanie na maszynie uszkodzonej. Wszelkie usterki należy zgłosić przełożonemu.
6. Wszelkie naprawy, smarowanie i czyszczenie należy wykonywać po całkowitym zatrzymaniu się traka.
7. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowość kierunku pracy maszyny i wszystkich mechanizmów.
8. W czasie pracy należy zachować jak największą ostrożność, zabronione są jakiekolwiek rozmowy, które mogą rozproszyć pracownika, operatora – prowadzącego, podczas pracy.
9. Pył, kurz usuwać za pomocą zmiotki, pędzla – tylko po zatrzymaniu traka.
10. Zabronione jest hamowanie posuwu (piły taśmowej) za pomocą innych narzędzi np. prętów.
11. Podczas procesu pracy elementy należy układać w obszarze roboczym – nigdzie indziej.
12. Nie wolno zakładać i zdejmować osłony przekładni w czasie pracy traka.
13. Po skończonej pracy należy całą maszynę oczyścić i uporządkować wraz rzeczami i narzędziami, które były używane.
14. O każdym, nawet drobnym skaleczeniu, należy niezwłocznie powiadomić przełożonego.
15. Podczas wykonywania pracy należy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia.
16. Nie wolno pozostawiać narzędzi, przed i po wymianie piły, na korpusie maszyny.
17. Nie wolno pozostawiać obrabiarki będącej w ruchu bez obsługi. Stanowisko robocze można opuścić dopiero po wyłączeniu napędu i zatrzymaniu się traka.

UWAGA – WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ NALEŻY ZLECIĆ DO WYKONANIA ELEKTRYKOWI POSIADAJĄCEMU STOSOWNE UPRAWNIENIA OBOWIAZUJĄCE WEDŁUG AKTUALNYCH PRZEPISÓW
UWAGI:
Narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania.
Zgodnie z art. 210 k.p. pracownik ma prawo – w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom – powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy nie przekracza 70 dB(A)

 

PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE
Warunkiem niedopuszczenia do powstania pożaru oraz ograniczenia warunków jego rozprzestrzeniania się jest przestrzegania poniższych zasad:
1. Nie korzystać z prowizorycznej, uszkodzonej instalacji elektrycznej.
2. Nie przeciążać sieci, która jest dostosowana do każdej maszyny.
3. Nie posługiwać się niesprawnymi narzędziami.
4. Nie przechowywać płynów (materiałów) łatwopalnych w ilościach przekraczających dzienne zapotrzebowanie wokół obrabiarki – ek.
5. W miejscach gdzie może powstać pożar nie pozostawiać ubrań, które są zaoliwione oraz czyściwa i smaru. Materiały przechowywać w pojemnikach metalowych zakrytych wiekiem.
6. Nie wolno zastawiać dojścia do sprzętu przeciwpożarowego i tablic rozdzielczych oraz dróg ewakuacyjno – transportowych.
7. Nie używać sprzętu przeciwpożarowego do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
8. Przestrzegać ogólnych przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w zakładzie pracy.
9. Nie zamykać hali przemysłowej, warsztatu bez uprzedniego wyłączenia energii elektrycznej, uporządkowania stanowiska pracy oraz upewnienia się, że nie zachodzi obawa powstania pożaru z innej przyczyny.