logotyp trak taśmowy

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, aby poznać szczegóły atrakcyjnych promocji!

Polityka prywatności

I. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez CRISSWOOD Mateusz Kaźmierczak („traktasmowy.pl”, „my”, „nam”), danych osobowych osób odwiedzających nasze strony internetowe.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług takich jak np. formularze kontaktowe.

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w Polityce cookies.

Administrator – dane kontaktowe traktasmowy.pl:
CRISSWOOD Mateusz Kaźmierczak, Numer NIP 7743254397, Numer REGON 386219660, woj. MAZOWIECKIE, pow. płocki, gm. Łąck, miejsc. Koszelówka, nr 1, 09-520

Strona: www.traktasmowy.pl
E-mail: kontakt@traktasmowy.pl

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności strony traktasmowy.pl opiera się na następujących przepisach:

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
• ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
• ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
• ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

• Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
• Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
• Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
• Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
• Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
• Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
• Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
• Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Traktasmowy.pl realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

• Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych,
• Prawo do informacji jak traktasmowy.pl przetwarza ich dane osobowe
• Dostępu do danych: otrzymania od traktasmowy.pl potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez traktasmowy.pl oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO.
• Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
• Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją , jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoimi interesami lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od traktasmowy.pl). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach).
• Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (chyba, że jest dozwolone prawem, lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie; w dwóch ostatnich przypadkach osoba ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji).
• Usunięcia danych osobowych przez traktasmowy.pl („prawo do bycia zapomnianym”) zakwestionowania tej decyzji). Usunięcia danych osobowych przez traktasmowy.pl („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
• Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych czy przeniesieniu danych do innego systemu.
• Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, tylko w sposób zautomatyzowany.
• Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: kontakt@traktasmowy.pl

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Traktasmowy.pl podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, analizę ryzyka.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

• poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
• integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
• dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik lub współpracownik Traktasmowy.pl mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

VI. Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane, które Nam podałeś w formularzach, czyli dane przekazywane w sposób jawny (imię, nazwisko, adres email, telefon, adres, pozostałe dane zawarte w formularzach internetowych). Możemy także przetwarzać dane zbierane automatycznie przez przeglądarki internetowe (lokalizacja, adres IP i inne dane przesyłane przez przeglądarki).

VII. Komu możemy przekazać Twoje dane

Dane mogą być udostępnione tylko i wyłącznie upoważnionym podmiotom. Dane osobowe są przekazywane do firm trzecich w celu:

  • realizacji formularzy internetowych,
  • automatyzacji zadań,
  • realizacji e-mail marketingu,
  • zbierania informacji statystycznych,
  • analizy danych.

VIII. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Okres przetwarzania Twoich danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Nas, zgodnych z tymi przepisami metod przechowywania, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.